Formacions PsicoB

Duem a terme una metodologia activa-demostrativa que facilita en el participant la interiorització dels continguts, la seva generalització a diverses activitats relacionades, així com la seva transferència a l'àmbit de treball, objectiu final de tota formació.
Aquesta metodologia considera que a l'hora de dissenyar una acció formativa cal seguir tres fases fonamentals:

1. FASE DE MOTIVACIÓ

Per aconseguir aquesta motivació s'utilitzaran les següents eines: qüestionaris d’auto diagnòstic, reflexions individuals i grupals, visionat de vídeos, etc.

2. FASE D'ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS I HABILITATS

Es tracta d'entrenar habilitats i comportaments específics basats en la realitat concreta a la qual s'han d'enfrontar en el desenvolupament diari del seu treball. Per aquest motiu l'assimilació dels conceptes es desenvolupa de forma paral·lela a l'entrenament d'habilitats.

3. FASE DE POSADA EN PRÀCTICA

Es posa especial èmfasi en l'entrenament i posada en pràctica dels conceptes i habilitats desenvolupades . El formador funcionarà com a catalitzador, provocant l'aprenentatge del grup a través de:

 • Ajudar als participants a descobrir les seves potencialitats i deficiències a través de sessions individualitzades i sessions in-situ en el seu lloc de treball.
 • Afavorir l'entrenament de les habilitats implícites en el seu dia a dia a la feina.
 • Potenciar la transferència i posada en pràctica dels elements apresos.

Aquest catàleg de formacions van destinats a aquelles persones que volen trobar respostes en aquells neguits i àrees que volen desenvolupar.
Totes elles estan previstes per realitzar-se a un màxim de 10 persones.
El format pot ser in situ a les nostres instal·lacions o on-line.

Psicologia Infantil I Adolescent

 • Estratègies i tècniques per crear pautes de conducta
 • Es treballaran aspectes bàsics per aconseguir ser uns bons guies per als fills
 • Es tracta d’una xerrada participativa i dinàmica, on es pretén que els assistents s’enduguin eines per millorar la seva tasca com a pares i mares
 • La eina per detectar els primers consums: la comunicació oberta i sincera
 • Com crear la influència en els vostres fills
 • Símptomes físics, psíquics i canvis de comportament
 • Test per saber si el teu fill consumeix drogues
 • Sensibilitzar a les persones de l’entorn més proper dels nens (professors, pares, tutors) sobre el dol infantil
 • Mort i dol en nens i adolescents: possibles preguntes dels nens, el significat de la mort en el nen, principals conceptes a explicar i l’edat i comprensió de la mort
 • Tècniques d’elaboració del dol
 • Perquè s’interessen tant per les xarxes?
 • Avantatges i desavantatges
 • Els riscos i els perills: com detectar-los i prevenir-los
 • Possibles causes de la gelosia
 • Símptomes i manifestacions dels nens gelosos
 • Estratègies d’intervenció i orientacions generals
 • Les habilitats directives
 • Gestió de conflictes
 • Habilitats comunicatives generals
 • L’autoconeixement d’un mateix
 • Introducció a la dimensió sistèmica
 • El sistema familiar. La relació amb els pares dels alumnes des d’una perspectiva sistèmica
 • La comunicació; les relacions entre educadora-educadora, educadora-famílies
 • Potenciar habilitats per la millora del rendiment i creixement personal
 • Dissenyar objectius que propiciïn el creixement personal i professional
 • Treballar les habilitats i punts forts per a donar el màxim d’un mateix
 • Definir les capacitats assolibles per a cada grup d’edat
 • Establir criteris d’avaluació que permetran definir l’assoliment de les capacitats
 • Seleccionar i elaborar les estratègies d'avaluació necessàries per obtenir mostres objectives de l'assoliment. (saber, saber fer, saber estar)
 • Conèixer les intel·ligències múltiples
 • Adaptar les activitats educatives a les necessitats de cada infant per tal d’afavorir el desenvolupament integral en la franja de 0 a 3 anys
 • Planificar activitats educatives en funció de les capacitats de l’infant
 • Donar eines per a la gestió d’alumnes amb simptomatologies pròpies del TDAH
 • Conèixer l’alumne amb autisme i les conductes a aplicar a l’aula
 • Adaptar les estratègies de l’aula amb alumnes amb conductes inadequades

PRESENTACIÓ

L’èxit a la vida de les persones no està determinat només pel seu coeficient intel·lectual, sinó pel seu coeficient emocional. La intel·ligència emocional és el conjunt de competències i habilitats que ens permet aprendre a distingir les nostres emocions i les dels altres per saber gestionar de forma adequada la nostra vida i les relacions amb els altres. En el món escolar, aquesta competència és essencial per tal de poder treballar en un context educatiu emocionalment estimulant i sense formes d’estrès negatiu.

OBJECTIUS DEL CURS

Al final de l’acció formativa, els participants seran capaços de: Adquirir la capacitat de construir i mantenir relacions interpersonals estables que permetin avançar i assolir els diferents objectius educatius. Gestionar les situacions més complexes amb actituds més assertives, la qual cosa permetrà sortir airós de qualsevol discussió a nivell d’aula. Adquirir noves eines per estimular la intel·ligència emocional dels alumnes.

CONTINGUT

 • LES EMOCIONS: Els participants coneixeran els aspectes bàsics de les nostres emocions.
 • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: A través d’exercicis pràctics, mirarem de conèixer el nostre nivell d’intel·ligència emocional i com avaluar-lo en els nostres alumnes.
 • EDUCACIÓ EMOCIONAL: Els assistents aprendran les claus psicopedagògiques per desenvolupar la intel·ligència emocional dins l’aula.
 • TÈCNIQUES DE CONTROL I GESTIÓ EMOCIONAL: Els assistents coneixeran les principals eines psicopedagògiques per ensenyar a controlar les emocions.

Per a més informació psicob@andorra.ad o al 814 814

Dia: 1 Octubre de 10h a 14h

Lloc: Psico B

Preu: 50,00 €

PRESENTACIÓ

És un programa d'entrenament personalitzat per a l'alumne que presenta dificultats en els seus estudis i que no ha assolit la mitjana mínima exigida del pla d'estudis. Prepararem un programa adaptat específicament a les necessitats del seu fill per assegurar un reforç en els hàbits i tècniques d’estudis personalitzat i eficient per ell.

OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu és proporcionar un suport més estructurat perquè l’alumne pugui identificar els seus reptes, aclarir les seves metes, gaudir dels serveis i recursos i, adquirir les eines necessàries que li permetran millorar els seus resultats acadèmics.

A QUI VA DIRIGIT

 • Els alumnes que volen millorar els seus hàbits i tècniques d’estudis.
 • Els alumnes amb TDAH, dislèxia, problemes de concentració, problemes de comportament, falta de motivació etc.

TRACTAREM

 • Concentració i atenció
 • Motivació, autoconfiança i autoestima
 • Prendre apunts
 • Planificació i organització de l’agenda i calendari setmanal
 • Tècnica del subratllat, tècnica de l’esquema i resum
 • Preparació d'exàmens
 • Tècniques de memorització i estudi
 • Comprensió lectora

Dia: Dimecres de 17h30 a 18h30

Lloc: Psico B

Preu Grup reduït: 50,00 € / mensuals

Preu Sessió individual: 25,00 € / hora

TV

Psicologia d'Adults

 • QUÈ ÉS EL TABAQUISME? ·
  • Conceptes bàsics en drogodependències
  • Tabaquisme, addicció o hàbit?
 • TABAC I SALUD
  • Efectes nocius del tabac en la salut
  • Malalties associades al consum de tabac
 • COM DEIXAR DE FUMAR
  • Estadis en el procés de canvi en les addiccions
  • Tècniques psicològiques
  • Tractament farmacològic
 • PREVENCIÓ DE RECAIGUES
 • Fases de la resposta sexual humana
 • Com millorar el desig sexual
 • Claus per tenir bones ereccions
 • Claus per controlar l’ejaculació
 • Dificultats per aconseguir l’orgasme
 • Com millorar el sexe amb la meva parella
 • Idees per no caure en la rutina
 • La importància de la comunicació en parelles
 • ... i si no tinc parella?
 • El mon de les emocions
 • Com gestionar les diferents emocions que sentim
 • Etapes del desenvolupament emocional
 • Recursos per la gestió de les emocions
 •  Autoestima. com detectar un dèficit d’autoestima
 •  Característiques de les persones amb alta autoestima
 •  Com desenvolupar l’autoestima
 •  Factors relacionats amb la sana configuració de l’autoestima
 •  Com mantenir la nostra autoestima sana.
 • Exposició de conceptes: por, angoixa, fòbies.
 • Variables implicades en la por a parlar en públic
 • Avaluació individual dels factors relacionats amb la por.
 • Tècniques orientades en la gestió de l’angoixa.
 • Tècniques per la modificació de la conducta en el context de la comunicació grupal.
 • Tècniques per millorar l’oratòria

Aquests grups d’habilitats socials van dirigits a totes aquelles persones que troben dificultats en les seves relacions interpersonals, o que simplement volen millorar-les.

Els grups es formen amb un màxim de 10 persones i les sessions es realitzaran una vegada a la setmana amb una durada d’1 hora.

 •  Habilitats de conversa
 •  Assertivitat
 •  Expressió i recepció d’emocions

Psicologia De Les Organitzacions

Al final de la formació, els assistents seran capaços de:

 •  Definir les funcions del directiu en la migració d'Organització tradicional a l'Organització d'Alt Rendiment.
 •  Implementar i assimilar un conjunt de competències noves a incloure en el seu actual estil de Management i la necessitat d'adquirir els hàbits adequats per aconseguir la cohesió de EAR's (Equips d'Alt Rendiment).
 •  Analitzar les claus d'èxit del Directiu per construir el compromís del EAR i com aconseguir resultats destacats, especialment en moments de tempesta econòmica i empresarial.

Es treballaran:

 • Els deu passos per a una comunicació ben definida.
 • La comunicació com a inici d'un bon procés de Coaching i Lideratge eficaç i resolutiu.
 • EL COACHING és un procés d'acompanyament professional mitjançant el qual el “pupil” identifica, controla o elimina els obstacles interns que li impedeixen aconseguir un rendiment òptim. Treballem en el com influeix el coaching en la cultura de l'Organització. Els canals de comunicació han de ser eficaços, clars i actualitzats, per a això treballem sobre l'eficàcia de diferents canals de comunicació interna i externa.

Desenvolupament ampli de les habilitats directives, per exercir-se amb èxit en qualsevol nivell d'una organització:

 • Presa de decisions oportunes i congruents.
 • Crear i desenvolupar organitzacions.
 • Planejar, organitzar i dirigir .
 • Exercir i delegar l'autoritat amb fermesa i seguretat.
 • Liderar equips de treball.
 • Treballar en equips multidisciplinaris.
 • Promoure el canvi i el desenvolupament organitzacional.

 Si les teves accions inspiren a uns altres a somiar més, aprendre més, fer més i ser millors, ets un líder Jack Welch

 • El rol del manager.
 • Desenvolupament de persones.
 • Treball en equip.
 • Conduint el canvi.
 • Pla de treball personal.

El empowerment vol dir revelar les capacitats i l'energia que té la gent, fer-la treballar conjuntament d'una manera que sota altres condicions no faria. Es requereix que les persones vegin l'impacte positiu que poden tenir i el seu sentit de les oportunitats... Bill Gates

 • És un procés que es dóna responsablement a gent responsable.
 • Desenvolupa Gent d'una manera vivencial.
 • Permet potenciar el talent de la gent. .
 • Liderar amb serenitat. La labor d'un líder no és aconseguir el màxim de treball, sinó dirigir i aconseguir resultats a través de les persones.

La Gestió del Temps és una competència Directiva contemplada per les organitzacions com una de les més necessàries per a l'acompliment professional.

Respostes a:
“Rendibilitzo el meu temps professional i personal?”
“Gestiono el meu temps d'avui per aconseguir les meves metes de demà?”
“Com rendibilitzat el temps del meu equip?”
són alguns dels interrogants en els quals treballem per gestionar accions eficaces. 

Les persones d'èxit tenen en comú que s'organitzen molt bé perquè han comprès que la gestió del temps és la gestió dels seus resultats. Brian Tracy

Comunicació i treball en equip, són potser les competències més necessàries a tenir extensament implementades en tots els nivells de l'organització per aconseguir l'èxit.

 • El procés de comunicació interpersonal.
 • Habilitats bàsiques de comunicació.
 • Les situacions difícils i conflictives.
 • El treball en equip.

Capacitat per identificar les posicions pròpies i alienes entre diverses parts que, partint d'un desacord inicial, són capaços d'arribar a acords satisfactoris. En totes les posicions de nivell mitjà cap amunt de la piràmide, hem de saber negociar, interna i externament perseguint objectius quantitatius i qualitatius.

 • Preparació d'una negociació.
 • Estratègies i tàctiques de la negociació.
 • El tancament de la negociació.

Prepararem un cas per realitzar un rol play sobre un pla de negociació a aconseguir entre dos equips negociadors.

En finalitzar la formació els assistents seran capaços de:

 • Aplicar una metodologia per a l'anàlisi i la resolució dels problemes que se'ls plantegin en l'exercici de la seva labor.
 • Analitzar el procés de presa de decisions per a quina aquestes siguin preses de manera racional i efectiva.
 • Programar i portar a la pràctica els plans d'acció que es considerin oportuns amb la major garantia d'èxit possible.
 • Desenvolupar les eines tant a nivell tècnic com a personal que garanteixin la consecució dels objectius establerts.

El professional d'èxit és aquell que sap prendre les millors decisions i disposa dels recursos necessaris per solucionar els problemes que diàriament li planteja l'acompliment de les seves funcions.

En finalitzar la formació els assistents seran capaços de:

 • Definició d'una reunió i la necessitat de fer reunions.
 • Com solucionar els conflictes?
 • Aspectes clau per a l'èxit de la reunió.

L'objectiu general és adquirir les capacitats i habilitats necessàries per planificar i gestionar adequadament el temps, amb la finalitat de millorar l'eficiència personal.

 • En finalitzar la sessió el participant serà capaç de:
 • Incrementar la productivitat a través d'una anàlisi personal sobre l'ús que fa en l'actualitat del seu temps de treball.
 • Gestionar la planificació del conjunt d'activitats professionals.
 • Establir mecanismes de gestió de les possibles pertorbacions en el temps afavorint l'òptim acompliment de les seves activitats i funcions.

És possible fer una crítica a una persona que és l'origen d'un problema, sense entrar en conflicte amb ella? És possible fer-li canviar de comportament sense caure en provocació?
Al llarg de la formació, treballarem:

 • Relació entre conflicte i estrès.
 • Diferència entre resolució de conflictes, posada en pràctica de la solució i competència social.
 • Les principals raons del conflicte.
 • Alguns indicadors de conflicte.
 • Fases de resolució de conflictes.

És una forma d'intel·ligència social que engloba les habilitats per monitoritzar.
Al final de la formació els assistents seran capaços de:

 • Discriminar els sentiments i emocions pròpies i d'uns altres.
 • Utilitzar aquesta informació per guiar el pensament propi i el comportament.

Formar en l'aplicació de les tècniques de venda, aplicades als objectius a aconseguir diàriament.

 • Sensibilitzar als professionals de la importància de treballar la venda com a procés.
 • Desenvolupar un Pla d'Oportunitats que ens ajudi a entendre les diferents perspectives del procés.
 • Prendre consciència i iniciar l'entrenament en les habilitats necessàries per aconseguir clients fidels.
 • Entendre la diferència entre clients compradors de productes i client consumidors de serveis.

 

Al final de la formació els assistents seran capaços de:

 • Entendre l’arquitectura estratègica del procés i el concepte de qualitat de servei.
 • Analitzar i diagnosticar la cartera de clients.
 • Conèixer als clients i obtenció d'informació.
 • El valor de client.

Al final de la formació els assistents seran capaços de:

 • Elaborar un procediment d'atenció al client.
 • Realitzar el procediment de solució d’incidències.
 • Gestionar mitjançant l’escolta de forma activa.
 • Crear un clima de receptivitat en el client.

Es treballaran els objectius següents:

 • Atenció al client com a element diferenciador .
 • Servei de Qualitat.
 • Factors diferencials.
 • Rapidesa en l'adaptació.
 • Aplicació de programes de fidelització.

Cap empresa pot sobreviure sense vendre. Vendre és l'art de persuadir per “connectar” i aconseguir la confiança del client i la venda. La venda és emocional, el procés es tanca amb emocions i el client davant ofertes similars, triarà al venedor que millor “sensació positiva” li hagi causat.

El que importa no és el que succeeix sinó la nostra reacció al que passa. Transmetre una actitud positiva en els nostres missatges ens ajudarà al fet que la venda es converteixi en una aventura gratificant.

Objectius:

 • Identificar els aspectes que ajuden a “connectar” amb el client.
 • Conèixer la influència de la percepció i els factors que influeixen en ella.
 • Descobrir les emocions que ajuden i dificulten la venda.
 • Introducció al coaching.
 • Tipus de Coaching.
 • Fases del procés de coaching.
 • Autoconeixement.
 • Emocions.
 • Reconeixement: motivació humana.
 • Comportaments: impulsors de conducta.

12 HORES

Presentació:

La Programació Neurolingüística (PNL) és l’art de l’excel·lència personal i professional i el seu objectiu és proporcionar a les persones eines que els permetin tenir els millors resultats. La PNL és un conjunt de tècniques que ajuden a generar canvis efectius i ràpids en les capacitats i comportaments de les persones. Permet comprendre la forma en la que cada individu configura els seus pensaments i emocions així com la forma de comunicar-se. Aquesta eina ofereix dinàmiques i eines necessàries per superar dificultats, dotant a les persones de nous recursos que els permetrà

Al final de la formació, els assistents seran capaços de:

 • Utilitzar els pilars de la PNL coma eines de canvi i palanca de l’èxit en la consecució dels objectius de l’equip de treball.
 • Detectar l’estil de comunicació propi i del seu interlocutor.
 • Saber comunicar, escoltar i valorar als altres.
 • Incorporar tècniques que ens permetin desenvolupar el potencial humà del nostre equip de treball.

Dirigit a:

Professionals els quals la seva eficàcia depèn en gran mesura del contacte humà i la comunicació. Persones interessades en adquirir, millorar i desenvolupar les seves habilitats personals i professionals d’equips de treball.

Contingut:

 • Introducció a la PNL.
 • Millorar la comunicació a través d les tècniques de la PNL: identificar com cadascú construeix i percep la seva realitat, pautes per generar un bon clima.
 • Sincronitzar i liderar, establir sintonia amb l’interlocutor: influir positivament en les persones amb les que ens relacionem.
 • Pautes bàsiques per generar un bon clima en les interaccions i fer evolucionar l’estat d’ànim dels interlocutors.
 • El paper de les creences en el lideratge i la gestió d’equips.

Per a més informació psicob@andorra.ad o al 814 814

Psicologia I Coaching De L'Esport

Premsa

Ràdio