• +376 814 814

  • info@psicob.ad

Psicologia Jurídica

PSICO B assimila dins la seva praxis, la Psicologia Jurídica, la qual compren l’avaluació, prevenció, assessorament i tractament dels fenòmens psicològics, conductuals i relacionals que incideixen en el comportament legal de les persones.

  • 1. Avaluació i diagnòstic: En relació a les condicions psicològiques dels actors jurídics.
  • 2. Assessorament: Orientar als òrgans judicials en qüestions pròpies a la seva disciplina.
  • 3. Intervenció: Realització de Programes per la prevenció, tractament, rehabilitació, processos de dol, gestió de les emocions, elaboració d’Informes pericials i integració dels actors jurídics.
  • 4. Victimologia: Contribuir a millorar la situació de la víctima i la seva interacció amb el sistema legal.
  • 5. Mediació: Propiciar solucions negociades als conflictes jurídics, a través d’una intervenció mediadora que contribueixi a prevenir el dolor emocional, social i presentar una alternativa a la via legal.

PERITATGES PSICOLÒGICS

Dret de família:

Pàtria potestat.

Atribució de guarda i custodia.

Adopcions.

Causes de divorci.

Tutela i incapacitació d’adults:

S’avalua la capacitat d’un individu per prendre decisions responsables sobre si mateix i de les seves pertinències.

Anàlisi de seqüeles psíquiques:

Després d’accidents de tràfic.

Exploració del deteriorament.

Anàlisis psicològic.

Psicoteràpia.

Avaluació de l’estat mental del subjecte:

Es posa en relació la malaltia mental amb el delicte. Es posa especial atenció en si sap el que fa i si vol fer-ho.

Avaluació de la víctima, el seu estat i les seves possibles seqüeles:

Es valora l’estat anterior, les circumstàncies particulars i la seva evolució.

Assessorament en selecció de jurats i en tècniques de persuasió.

Àrea psico-social:

Valoració de seqüeles psíquiques d’accidents de treball.

Incapacitacions laborals.

Assetjament sexual.

Assetjament moral a la feina (mobbing)